Algemene Voorwaarden LIFESTYLE & TRAVEL

 

Artikel 1. Definities en begrippen
 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Lifestyle & Travel: de eenmanszaak Lifestyle & Travel, gevestigd en kantoorhoudende aan het Burgemeester Nielenplein 36, 1961 NV Heemskerk ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75380234, de gebruiker van deze Voorwaarden.

Dienstverlener: de vervoerder, accommodatieverschaffer, reisorganisator, autoverhuurder en/of andere dienstverlener(s) op het gebied van reizen, in de ruimste zin van het woord, met wie de Klant een overeenkomst aangaat door bemiddeling van Lifestyle & Travel en die, met inachtneming van de toepasselijke voorwaarden, verantwoordelijk is voor de uitvoering van de dienst.

Klant: 1. de wederpartij van Lifestyle & Travel die de Overeenkomst sluit; 2. degene voor wie de door Lifestyle & Travel te verrichten diensten zijn bedongen en die dat heeft aanvaard.

Aanmelder: de Klant die namens of ten behoeve van een ander de Overeenkomst aangaat.

Overeenkomst/Opdracht: de overeenkomst waarbij Lifestyle & Travel zich tegenover de Klant(en) verbindt tot het informeren, adviseren en bemiddelen bij de totstandkoming van overeenkomsten op het gebied van reizen, een en ander in de ruimste zin van het woord, zoals vastgelegd in een door beide partijen overeengekomen document en de documenten die daarin eventueel van toepassing worden verklaard, zoals de offerte.

Reissom: de in de offerte genoemde prijs per Klant.

Werkdagen: de dagen maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd erkende feestdagen.

Kantooruren: maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 17.00 uur, uitgezonderd erkende feestdagen.

Schriftelijk: naast schriftelijk ook e-mail, fax of andere elektronische op analoge of digitale wijze verzonden berichten die de Klant respectievelijk Lifestyle & Travel hebben bereikt

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Lifestyle & Travel.

 

Artikel 2. Algemeen
 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, reisvoorstel, offerte en Overeenkomst tussen Lifestyle & Travel en een Klant waarop Lifestyle & Travel deze Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Het sluiten van een Overeenkomst met Lifestyle & Travel houdt in dat de Klant de toepasselijkheid van deze Voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert.
 2. De onderhavige Voorwaarden zijn ook van toepassing op Overeenkomsten met Lifestyle & Travel, voor de uitvoering waarvan door Lifestyle & Travel derden dienen te worden betrokken.
 3. Als de Klant bij Lifestyle & Travel een reis/dienst boekt van een –Dienstverlener, zijn op de uitvoering van de reis/dienst de algemene (leverings)voorwaarden van deze Dienstverlener eveneens van toepassing.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Lifestyle & Travel en de Klant zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 5. Eventuele afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke Overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.
 6. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 7. Indien onduidelijkheid bestaat betreffende de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 8. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Voorwaarden.
 9. In het geval deze Voorwaarden en de Overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.

 

Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst
 1. De offertes en aanbiedingen die door Lifestyle & Travel worden gedaan, zijn vrijblijvend en kunnen zo nodig door Lifestyle & Travel worden herroepen.
 2. De inhoud van het reisaanbod wordt bepaald door de gegevens zoals die door Lifestyle & Travel zijn gepubliceerd op haar website, offerte of andere publicaties van reisaanbiedingen van Lifestyle & Travel, dan wel zoals die individueel zijn vastgelegd.
 3. De Klant is ten opzichte van Lifestyle & Travel en de Dienstverlener gebonden na het verstrekken van de opdracht, ongeacht of een bevestiging direct wordt meegegeven. Indien voor een dienst van Lifestyle & Travel zelf een vergoeding is verschuldigd, zal Lifestyle & Travel dat vooraf bekend maken.
 4. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de Reissom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee (2) werkdagen na aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. De Klant heeft in dat geval recht op teruggave van eventueel betaalde gelden.
 5. Voor alle offertes en aanbiedingen geldt voorts, dat deze zijn gebaseerd op de door de Klant verstrekte gegevens. Bij gebleken onjuistheid c.q. onvolledigheid daarvan kan de Klant aan een (geaccepteerde) offerte of aanbieding geen rechten ten opzichte van Lifestyle & Travel ontlenen.
 6. Lifestyle & Travel kan niet verantwoordelijk worden gehouden aan de inhoud van informatiemateriaal dat is uitgegeven onder verantwoordelijkheid van derden.
 7. Lifestyle & Travel kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 8. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Klant van het aanbod van Lifestyle & Travel. Na totstandkoming van de Overeenkomst ontvangt de Klant schriftelijk zo spoedig mogelijk een bevestiging hiervan samen met een factuur.
 9. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Lifestyle & Travel daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Lifestyle & Travel anders aangeeft.
 10. Een samengestelde prijsopgave verplicht Lifestyle & Travel niet tot het verrichten van een gedeelte van de Overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 11. De Aanmelder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
 12. Alle betalings- en berichtenverkeer tussen de Klant(en) enerzijds en Lifestyle & Travel verloopt uitsluitend via de Aanmelder. De (andere) Klant(en) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk.
 13. De Overeenkomst wordt gevormd door deze Voorwaarden samen met de overige gemaakte afspraken per brief, fax of e-mail.

 

Artikel 4. Uitvoering en kwaliteit van de Overeenkomst
 1. Lifestyle & Travel is verplicht om de opgedragen werkzaamheden als een goed en zorgvuldig opdrachtnemer uit te (doen) voeren naar beste inzicht en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschapen op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Alle diensten van Lifestyle & Travel worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. De inhoud van de Overeenkomst kan onder meer bestaan uit het informeren en adviseren van de Klant evenals het ten behoeve van de Klant zo mogelijk reserveren van de door hem gewenste diensten.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Lifestyle & Travel het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door hulppersonen en derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Bij het inschakelen van derden zal Lifestyle & Travel de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
 4. Lifestyle & Travel is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden en gaat er van uit en bedingt zo nodig bij dezen, dat elke opdracht aan Lifestyle & Travel de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de Klant te aanvaarden.
 5. Indien de overeengekomen reis is opgenomen in een publicatie van Lifestyle & Travel, maken de hierin opgenomen gegevens mede deel uit van de Overeenkomst.

 

Artikel 5. Verplichtingen Aanmelder/Klant

 1. Aanmelder draagt er zorg voor dat Lifestyle & Travel voor of uiterlijk bij het sluiten van de Overeenkomst alle gegevens over hemzelf en de door hem aangemelde Klanten die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de Overeenkomst. Daartoe behoren indien beschikbaar het nummer van zijn mobiele telefoon en e-mailadres.
 2. Aanmelder vermeldt bijzonderheden over de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep Klanten die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de Overeenkomst door Lifestyle & Travel.
 3. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de nodige reisdocumenten (geldig paspoort en visa) en het zich informeren over eventuele benodigde vaccinaties en medicijnen.
 4. De Klant is zelf verantwoordelijk voor een goede lichamelijke conditie welke is afgestemd op de gewenste reis. Lifestyle & Travel kan niet beoordelen of een Klant met gezondheidsbeperkingen (zowel lichamelijk als geestelijk) in staat is zonder problemen een bepaalde reis te maken. In geval van twijfel dient de Klant vooraf een arts te raadplegen.
 5. Het sluiten van een reisbagage-, reisongevallen-, ziektekosten- en annuleringsverzekering wordt dringend aanbevolen. Desgewenst kan Lifestyle & Travel bemiddelen bij het afsluiten van deze verzekeringen.

 

Artikel 6. Reisbescheiden

 1. Lifestyle & Travel stelt de benodigde reisbescheiden uiterlijk tien (10) dagen voor de dag van vertrek in het bezit van de Klant, tenzij dit redelijkerwijs niet van Lifestyle & Travel kan worden gevergd.
 2. Voor vervoersonderdelen van de reis zullen vertrek- en aankomsttijden worden vermeld in de reisbescheiden. Deze tijden zijn niet definitief gezien de ter plaatse geldende omstandigheden. De betrokken Dienstverlener kan hiervan binnen redelijke grenzen altijd afwijken.
 3. Indien de Klant uiterlijk vijf (5) werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen heeft, meldt hij dit direct bij Lifestyle & Travel.

 

Artikel 7. Informatie

 1. Uiterlijk bij de totstandkoming van de Overeenkomst zal door of vanwege Lifestyle & Travel algemene op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de Klant worden verstrekt. De Klant blijft echter altijd zelf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten en/of Dienstverlener de nodige aanvullende informatie in te winnen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.
 2. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben/dragen van de benodigde documenten, zoals een aan alle geldigheidsvereisten voldoend paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties.

 

Artikel 8. Positie Lifestyle & Travel

 1. Lifestyle & Travel verleent diensten in opdracht van de Klant. Lifestyle & Travel brengt dus een overeenkomst tot stand tussen de Klant en de door de Klant gekozen Dienstverlener. Lifestyle & Travel.nl is zelf geen partij bij de uiteindelijke overeenkomst maar slechts een tussenpersoon.
 2. Lifestyle & Travel is dus niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de via haar gereserveerde diensten. Hierop zijn de leveringsvoorwaarden van de betrokken Dienstverlener van toepassing.

 

Artikel 9. Wijzigingen en annuleringen door de Klant

 1. Eventuele annuleringen van, of wijzigingen in, de verstrekte Opdracht(en) kunnen alleen op werkdagen en alleen op verzoek van de Klant plaatsvinden.
 2. Indien op verzoek van de Klant een annulering plaatsvindt van, of wijzigingen worden aangebracht in, reeds gemaakte reserveringen zullen de daaraan verbonden kosten in rekening worden gebracht. Dat kunnen naast de door de dienstverlener in rekening gebrachte annulering- of wijzigingskosten, ook zijn de kosten die Lifestyle & Travel moet maken om de annulering c.q. wijziging tot stand te brengen.
 3. Wijziging van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een (deel-)annulering waarop artikel 11 van toepassing is.
 4. De Aanmelder, de Klant en degene die hem vervangt zijn allen hoofdelijk aansprakelijk tegenover Lifestyle & Travel voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de Reissom, de wijzigings- en communicatiekosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

 

Artikel 10. Reissom
 1. De door Lifestyle & Travel gepubliceerde Reissommen zijn in Euro’s.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn de Reissommen exclusief entreekosten, gidsen, excursies, maaltijden, – internationale en binnenlandse vluchten, verzekeringen, vaccinatie(s) en malariatabletten, visa, fooien, uitgaven van persoonlijke aard etc.
 3. De door Lifestyle & Travel gepubliceerde Reissom geldt per persoon, tenzij anders aangegeven. Hierin zijn begrepen de diensten en voorzieningen zoals in de offerte vermeld.
 4. De gepubliceerde Reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze Lifestyle & Travel bekend waren ten tijde van de offerte.
 5. De prijzen van gereserveerde diensten kunnen conform de voorwaarden van de Dienstverlener worden gewijzigd. Deze wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk worden doorgegeven en doorberekend
 6. Zolang niet de gehele Reissom is voldaan, heeft Lifestyle & Travel het recht om voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf, de Reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde belastingen, heffingen en de toepasselijke wisselkoersen. Lifestyle & Travel zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend.
 7. De Klant heeft het recht een verhoging van de Reissom als bedoeld in de beide vorige leden af te wijzen. Hij moet – op straffe van verval – van dit recht gebruik maken binnen drie (3) werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging.
 8. Indien de Klant de Reissomverhoging afwijst, heeft Lifestyle & Travel het recht de Overeenkomst op te zeggen. Lifestyle & Travel moet – op straffe van verval – binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst door de Klant van de mededeling over de verhoging van dit recht gebruik maken. Alsdan heeft de Klant recht op kwijtschelding of onmiddellijke terugbetaling van al betaalde gelden.

 

Artikel 11. Annuleringen
 1. Indien de Klant de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, is de Klant naast de reserveringskosten annuleringskosten verschuldigd:
 2. Reizen, waarvoor een dekkingsbeperking van het Calamiteitenfonds Reizen geldt, kunnen vanaf dertig (30) dagen voor vertrek kosteloos geannuleerd worden.
 3. Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.
 4. Non-refundable tickets worden nooit vergoed. Indien er sprake is van non-refundable tickets, wordt dit vooraf mede gedeeld door Lifestyle & Travel.

 

Artikel 12. Wijziging en annulering door Lifestyle & Travel

 1. Alleen wegens gewichtige omstandigheden heeft Lifestyle & Travel het recht de Overeenkomst te annuleren of daarin wijzigingen aan te brengen.
 2. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Lifestyle & Travel aan de Overeenkomst in redelijkheid niet gevergd kan worden of in het geval van overmacht.
 3. In de voorgaande leden bedoelde gevallen wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de door de Klant al gemaakte kosten voor bijvoorbeeld visa, vaccinaties en verzekeringspremies.

 

Artikel 13. Opschorting, opzegging en ontbinding
 1. Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, de wettelijke schuldsaneringsregeling is aangevraagd en/of toegepast of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindiging, een en ander onder voorbehoud van rechten en het bepaalde in artikel 11.
 2. Lifestyle & Travel is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
 • de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 • na het sluiten van de Overeenkomst Lifestyle & Travel ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden niet zal nakomen;
 • indien door de vertraging aan de zijde van de Klant niet langer van Lifestyle & Travel kan worden gevergd dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 1. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Lifestyle & Travel op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 14. Betaling
 1. Bij het tot stand komen van de Overeenkomst dienen de verschuldigde bedragen binnen de door Lifestyle & Travel aangegeven termijn aan te zijn voldaan.
 2. Lifestyle & Travel is bevoegd – zo nodig in naam en voor rekening van de desbetreffende Dienstverlener(s) – de verschuldigde bedragen te incasseren.
 3. Lifestyle & Travel kan bij het verstrekken van de opdracht(en) een aanbetaling verlangen, welke in ieder geval niet hoger zal zijn dan conform de voorwaarden van de betrokken Dienstverlener(s).
 4. Het restant van het verschuldigde dient uiterlijk op de in de bevestiging, c.q. factuur, genoemde datum door Lifestyle & Travel te zijn ontvangen. Bij eventuele afwijkingen tussen bevestiging en factuur geldt de bevestiging.
 5. Indien de overeengekomen (aan)betaling niet of niet tijdig geschiedt, is de Klant in verzuim en wordt de Overeenkomst geacht te zijn geannuleerd, tenzij de voorwaarden van de betreffende Dienstverlener(s) anders voorschrijven. Lifestyle & Travel heeft dan het recht hiervoor kosten in rekening te brengen c.q. te verrekenen met de ontvangen aanbetaling(en).
 6. Eventuele terugbetalingen vinden uitsluitend plaats aan de Klant.
 7. Bij niet tijdige betaling is de Klant in verzuim. Hij wordt daar door of namens Lifestyle & Travel schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen zeven (7) werkdagen te voldoen.
 8. Vertraging bij een uitvoering van een Overeenkomst, veroorzaakt door te late en/of onvolledige betaling van de Klant, zijn altijd voor risico van de Klant.
 9. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige en/of volledige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is dan een rente verschuldigd van 1% per maand of een deel van een maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 10. Indien de Klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van wat in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Lifestyle & Travel echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.

 

Artikel 15. Klachten Reizen
 1. Klachten over een door Lifestyle & Travel gemaakte reservering, dan wel over door Lifestyle & Travel verstrekte adviezen en informatie, kunnen tot uiterlijk dertig (30) maand na afloop van de gereserveerde dienst bij Lifestyle & Travel worden ingediend.
 2. Als de reis geen doorgang heeft gevonden, kan een klacht tot dertig (30) dagen na de oorspronkelijke in de reisbescheiden genoemde vertrekdatum bij Lifestyle & Travel worden ingediend.
 3. Lifestyle & Travel zal uiterlijk binnen twee (2) maanden na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven.

 

Artikel 16. Aansprakelijkheid
 1. Lifestyle & Travel zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een zorgvuldig opdrachtnemer mag worden verwacht.
 2. Lifestyle & Travel is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de via haar gereserveerde diensten. Hierop zijn de leveringsvoorwaarden van de betrokken Dienstverlener van toepassing.
 3. Lifestyle & Travel aanvaardt behoudens het in dit artikel gestelde, geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of letsel, berokkend aan de Klant, door wie dan ook toegebracht en door welke oorzaak dan ook ontstaan. Evenmin is Lifestyle & Travel aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, geld inbegrepen.
 4. Lifestyle & Travel is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen in de uitvoering van de Overeenkomst op grond van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de Klant, waaronder begrepen schade die het gevolg is van de gezondheidsconditie van de Klant.
 5. Lifestyle & Travel is ten opzichte van de Klant slechts aansprakelijk voor schade welke het rechtstreekse gevolg is van een aan Lifestyle & Travel toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, indien en voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden.
 6. Lifestyle & Travel is niet aansprakelijk voor een haar toerekenbare tekortkoming waardoor de Klant schade lijdt (daaronder begrepen schade wegens gederfd reisgenot), indien en voor zover het schade betreft waartegen Klant is verzekerd dan wel zich had kunnen verzekeren (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reis- en/of annuleringskostenverzekering dan wel ziektekostenverzekering).
 7. De aansprakelijkheid van Lifestyle & Travel is in totaliteit beperkt tot maximaal 25% van de gefactureerde diensten. Bovendien is de aansprakelijkheid van Lifestyle & Travel in totaliteit beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico.
 8. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van Lifestyle & Travel gelden ook ten behoeve van werknemers van Lifestyle & Travel.
 9. Voorgaande beperkingen zijn niet van toepassing indien er sprake is van schade die het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van de leidinggevende(n) van Lifestyle & Travel.
 10. Lifestyle & Travel is in het geval van aansprakelijkheid uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Voor indirecte en/of gevolgschade ( inclusief maar niet beperkt tot schade die de Klant lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf zoals gederfde winst, bedrijfsstagnatiekosten, schade door het missen van aansluitingen c.q. het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen, verlies van relaties, verlies van gegevens, overschrijding van een leveringstermijn en/of geconstateerde gebreken) is Lifestyle & Travel nimmer aansprakelijk.
 11. De Klant vrijwaart Lifestyle & Travel voor alle aanspraken die derden tegenover Lifestyle & Travel pretenderen en uitoefenen ter vergoeding van geleden schade, gemaakte kosten, gederfde winst en andere uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met en/of voortvloeien uit de uitvoering door Lifestyle & Travel van de opdracht.
 12. Ingeval op een in de reis begrepen dienst een Verdrag van toepassing is dat een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de dienstverlener toekent of toestaat, is de aansprakelijkheid van Lifestyle & Travel dienovereenkomstig uitgesloten of beperkt.
 13. Lifestyle & Travel draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers voor zover onder verantwoordelijkheid van Dienstverlener(s) of andere derden opgesteld of uitgegeven.
 14. Onverminderd het hiervoor bepaalde aanvaardt Lifestyle & Travel geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken Dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze Dienstverlener(s) verstrekte informatie.
 15. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen vervalt ieder vorderingsrecht één (1) jaar na afloop van de gereserveerde dienst (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, één (1) jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum), dan wel indien de klacht betrekking heeft op de dienstverlening door Lifestyle & Travel één (1) jaar na de dienstverlening.

 

Artikel 17. Overmacht
 1. Lifestyle & Travel is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting tegenover de Klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Lifestyle & Travel geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Lifestyle & Travel niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Lifestyle & Travel, politieke onrust, oorlog, oorlogsgevaar, sabotage, natuurrampen, algemene stakingen, storingen in communicatiemiddelen of vervoermiddelen, misdaad. en ziekte of blijvende arbeidsongeschiktheid van de door de uitvoering van de opdracht aangewezen persoon worden daaronder begrepen evenals storingen in netwerken, storingen in telecommunicatie, infrastructuur en computerinbraak.
 3. Lifestyle & Travel kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van annuleringskosten of schade aan de andere partij.
 4. Voor zover Lifestyle & Travel ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Lifestyle & Travel gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 5. De bepalingen in dit artikel zijn eveneens van toepassing ten aanzien van de door Lifestyle & Travel ten behoeve van de Overeenkomst ingeschakelde derden.

 

Artikel 18. Herroepingsrecht goederen

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 30 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat: het product niet is gebruikt het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.) de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.) het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is het product geen los tijdschrift of losse krant is het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan: op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen.
 3. consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@lifestyleandtravel.nl, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Lifestyle & Travel, www.lifestyleandtravel.nl, kan worden gedownload.
 4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Lifestyle & Travel, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

 

Artikel 19. Vergoeding van bezorgkosten

 1. Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan Lifestyle & Travel heeft geretourneerd, dan zal Lifestyle & Travel eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.
 2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Lifestyle & Travel voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd. Vergoeding retourkosten

Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument.

 

Artikel 20. Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 

Artikel 21. Retentierecht

 1. Lifestyle & Travel kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Lifestyle & Travel heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Lifestyle & Travel.
 3. Lifestyle & Travel is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

 

Artikel 22. Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Lifestyle & Travel te verrekenen met een vordering op Lifestyle & Travel.

 

Artikel 23. Eigendomsvoorbehoud

 1. Lifestyle & Travel blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Lifestyle & Travel op grond van wat voor met Lifestyle & Travel gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan Lifestyle & Travel zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 4. Indien Lifestyle & Travel een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Lifestyle & Travel het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

 

Artikel 24. Levering goederen

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij Lifestyle & Travel, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Lifestyle & Travel het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Lifestyle & Travel kan tegenwerpen.

 

Artikel 25. Levertijd

 1. De door Lifestyle & Travel opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van Lifestyle & Travel.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Lifestyle & Travel niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

Artikel 26. Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

 

Artikel 27. Transportkosten goederen

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

Artikel 28. Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Lifestyle & Travel niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Lifestyle & Travel, bij gebreke waarvan Lifestyle & Travel niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

 

Artikel 29. Bewaring

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

 

Artikel 30. Ruilen

 1. Het ruilen van gekochte artikelen is alleen mogelijk indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

ruilen vindt plaats binnen 30 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs) kaartjes het product is nog niet gebruikt

 1. Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen en Planten, (Droog)bloemen en overige bederfelijke goederen kunnen niet worden geruild.Uitvoering van de overeenkomst 1. Lifestyle & Travel voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. Lifestyle & Travel heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 2. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 3. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Lifestyle & Travel tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 4. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Lifestyle & Travel tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

 

Artikel 31. Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik-baar aan Lifestyle & Travel.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Lifestyle & Travel de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Lifestyle & Travel redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

 

Artikel 32. Vrijwaring

De klant vrijwaart Lifestyle & Travel tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Lifestyle & Travel geleverde producten en/of diensten.

 

Artikel 33. Klachten Goederen

 1. De klant dient een door Lifestyle & Travel geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Lifestyle & Travel daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen Lifestyle & Travel uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat Lifestyle & Travel in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Lifestyle & Travel gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

Artikel 34. Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Lifestyle & Travel.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Lifestyle & Travel ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. Hoofdelijke aansprakelijkheid klant. Als Lifestyle & Travel een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Lifestyle & Travel verschuldigd zijn.

 

Artikel 35. Aansprakelijkheid Lifestyle & Travel

 1. Lifestyle & Travel is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Lifestyle & Travel aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die 2. Indien Lifestyle & Travel aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Lifestyle & Travel is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Lifestyle & Travel aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 

Artikel 36. Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Lifestyle & Travel vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 37. Overmacht levering

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Lifestyle & Travel in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Lifestyle & Travel kan worden toegerekend in een van de wil van Lifestyle & Travel onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk-heid niet van Lifestyle & Travel kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Lifestyle & Travel 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Lifestyle & Travel er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Lifestyle & Travel is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

 

 

Artikel 38. Intellectueel eigendomsrecht
 1. Alle door Lifestyle & Travel verstrekte stukken, zoals offertes, brochures, adviezen enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Klant en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Lifestyle & Travel worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

 

Artikel 39. Toepasselijk recht
 1. Op alle Overeenkomsten tussen de Klant en Lifestyle & Travel is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Voormelde bepaling is tevens van toepassing indien aan een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij daar woonplaats heeft. Het Weens Koopverdrag (CISG) is niet van toepassing, evenmin als enig andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.
 3. Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit de uitleg en/of nakoming van de Overeenkomst worden, met uitzondering van de geschillen die tot uitsluitende bevoegdheid van de kantonrechter behoren of anderszins in strijd zijn met dwingend recht, beslecht door de Rechtbank te Haarlem.
 4. Lifestyle & Travel heeft daarnaast altijd het recht het geschil voor te leggen aan de in de vestigingsplaats/woonplaats van de Klant bevoegde rechter.

 

Artikel 40. Wijziging algemene voorwaarden

 1. Lifestyle & Travel is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Lifestyle & Travel zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

 

Artikel 41. Overgang van rechten

Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de

 

 

Versie 1.0 februari 2023

Mijn winkelwagen
Je winkelwagen is leeg.

Het lijkt erop dat je nog geen keuze hebt gemaakt.