PRIVACYSTATEMENT LIFESTYLE & TRAVEL

 

U wordt verzocht het hiernavolgende privacystatement zorgvuldig door te lezen voordat u overgaat tot het verstrekken van persoonlijke gegevens.

 

  1. Gegevens onderneming en website

Deze website is eigendom van de eenmanszaak Lifestyle & Travel, gevestigd en kantoorhoudende aan het Burgemeester Nielenplein nr. 36, 1961 NV Heemskerk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75380234.

 

  1. Wet Bescherming Persoonsgegevens

Lifestyle & Travel gaat zorgvuldig om met gegevens van gebruikers en bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Lifestyle & Travel stelt deze persoonlijke gegevens op geen enkele manier beschikbaar aan derden, behalve ten behoeve van de uitvoering van de te verlenen diensten. Persoonlijke gegevens worden alleen ter beschikking gesteld aan de uitvoerende dienstverlener ten behoeve van een goede uitvoering van de reis/dienst. Deze gegevens zullen niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Lifestyle & Travel houdt zich in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Gebruikers kunnen te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in hun gegevens en deze gegevens desgewenst aanpassen.

 

  1. Klantgegevens

In het kader van de dienstverlening legt Lifestyle & Travel gebruiker gegevens vast in een bestand. Tenzij anders aangegeven, worden deze gegevens niet verstrekt aan derden. Het is echter mogelijk dat Lifestyle & Travel gehouden is bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. Lifestyle & Travel zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat het gaat om een gerechtvaardigd verzoek van degene aan wie de gegevens moeten worden verstrekt. Lifestyle & Travel gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst en/of het verlenen van overige diensten. Verder kunnen uw gegevens gebruikt worden om u te informeren over interessante aanbiedingen van andere producten en diensten van Lifestyle & Travel. Hierbij tracht Lifestyle & Travel rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u daar geen prijs op stelt, kunt dit melden aan Lifestyle & Travel.

 

  1. Bezoekgegevens en cookies

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Daardoor kan Lifestyle & Travel de inrichting van de website optimaliseren. Lifestyle & Travel maakt bij het aanbieden van haar diensten tevens gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Lifestyle & Travel maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden alleen gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken.

 

  1. Links met andere websites

Als u een externe link volgt waarmee u de website verlaat en op een andere website terechtkomt, dient u te beseffen dat Lifestyle & Travel geen controle en invloed meer heeft over de inhoud van die andere website. Lifestyle & Travel aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor die inhoud, tenzij Lifestyle & Travel er daadwerkelijk van op de hoogte was dat de inhoud van die andere website onrechtmatig was. In zulke gevallen zal Lifestyle & Travel die link onderzoeken en indien nodig blokkeren. De gebruiksvoorwaarden en privacystatements van dergelijke gelinkte websites kunnen afwijken van de voorwaarden en het privacystatement die voor de website van Lifestyle & Travel geldt. Lifestyle & Travel raadt u aan ook deze te lezen, zodat u inzicht krijgt in hoe zij informatie die op u betrekking heeft verzamelen, gebruiken en delen.

 

  1. Beveiliging gegevens

Lifestyle & Travel respecteert de privacy van iedere geregistreerde gebruiker en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Lifestyle & Travel. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Lifestyle & Travel, voor zover dat in hun functie noodzakelijk is. Lifestyle & Travel spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Lifestyle & Travel is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Lifestyle & Travel.

 

  1. Algemene Voorwaarden

Lifestyle & Travel hanteert Algemene Voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met Lifestyle & Travel evenals het gebruik van/bezoek aan de website. U kunt deze voorwaarden inzien, printen en downloaden via de link op de website.

 

  1. Toepasselijk Recht

Op deze website en privacy statement is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit of in verband met dit privacystatement zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van het privacystatement discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend. Als u nog vragen heeft over het privacy beleid van Lifestyle & Travel, neemt u dan contact op met het op de website vermelde contactadres.

 

Lifestyle & Travel behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig de website voor een update.

 

 

 

Versie 1.0 februari 2023

Mijn winkelwagen
Je winkelwagen is leeg.

Het lijkt erop dat je nog geen keuze hebt gemaakt.