DISCLAIMER LIFESTYLE & TRAVEL

 

Acceptatie

Deze disclaimer geldt voor de website www.lifestyleandtravel.nl. Door gebruik van de website, accepteert u deze disclaimer. Indien u de inhoud van deze disclaimer niet accepteert, wordt u vriendelijk verzocht de website direct te verlaten.

                                                                                                                                            

Identiteit

Deze website is eigendom van de eenmanszaak Lifestyle & Travel, gevestigd en kantoorhoudende aan het Burgemeester Nielenplein nr. 36, 1961 NV Heemskerk ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75380234.

 

Informatie

Lifestyle & Travel betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen, redigeren en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. De op of via de website en aan de website gekoppelde websites verstrekte informatie is geen aanbod of advies voor een specifieke situatie. De op deze website opgenomen informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Aan de op de website verstrekte informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Met het oog hierop wordt de bezoeker van de website altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via de Lifestyle & Travel verkregen informatie. De informatie op de website wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

 

Geen aansprakelijkheid

Lifestyle & Travel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de via de website ter beschikking gestelde informatie. U als afnemer van de informatie bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door u zelf worden gebruikt en deze niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Lifestyle & Travel sluit dus alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de nl website of met de tijdelijke onmogelijkheden om deze site te kunnen raadplegen. Lifestyle & Travel garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd op deze website, noch staat zij garant voor enige door de leverancier van dergelijke producten en/of diensten gedane beweringen.

 

Derden

Uitsluitend ter informatie kan de website hyperlinks bevatten naar websites die door derden worden aangeboden en bijgehouden, en waarover Lifestyle & Travel geen controle heeft. Lifestyle & Travel draagt en aanvaardt dus ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie via die andere bronnen. Bezoekers leggen voor eigen rekening en risicoverbinding met andere sites en verplichten zich dergelijke sites te gebruiken volgens de voorwaarden die aan het gebruik ervan verbonden zijn. Het vertonen van hyperlinks betekent ook niet noodzakelijkerwijs dat er een samenwerking bestaat tussen Lifestyle & Travel en de beheerders van die sites.

 

Mails

Lifestyle & Travel garandeert niet dat gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. Lifestyle & Travel is niet aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit de verzending van e-mail, of de niet-tijdige of onjuiste overbrenging ervan. Het is mogelijk dat computervirussen buiten medeweten van de medewerkers van Lifestyle & Travel via haar e-mail worden verspreid. Overigens controleert Lifestyle & Travel haar uitgaande e-mail zorgvuldig op aanwezigheid van virussen.

 

Algemene Voorwaarden

Lifestyle & Travel hanteert Algemene Voorwaarden voor haar bedrijfsactiviteiten. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met Lifestyle & Travel evenals het gebruik van/bezoek aan de website. U kunt deze voorwaarden inzien, printen en downloaden middels de link op de website.

 

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen op grond van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

 

Intellectuele eigendom

Alle rechten, waaronder auteurs- en merkrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten, welke samenhangen met door gebruiker op de website gepubliceerde content, berusten uitsluitend bij de betreffende gebruiker en/of diens licentieverstrekker. Lifestyle & Travel, of de rechthebbende, behoudt alle rechten, waaronder auteurs- en merkrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten, met betrekking tot de door Lifestyle & Travel gepubliceerde content op de website. Daaronder vallen ondermeer teksten, vergelijkingen, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s en merken. Geen van deze rechten gaan over op andere bezoekers/gebruikers van de website. Bezoekers en gebruikers mogen niets van de website overnemen, vermenigvuldigen, verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen aan anderen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lifestyle & Travel.

 

Wijzigingen

Lifestyle & Travel mag de informatie op de website, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, altijd wijzigen zonder dit van te voren aan te kondigen. Lifestyle & Travel raadt u dan ook aan om regelmatig na te gaan of de informatie op de website is gewijzigd.

 

Versie 1.0 februari 2023.

Mijn winkelwagen
Je winkelwagen is leeg.

Het lijkt erop dat je nog geen keuze hebt gemaakt.